ÅPENHETSLOVEN

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

Denne redegjørelsen om aktsomhetsvurderinger er utarbeidet av BBL Datakompetanse AS i henhold til åpenhetsloven § 5.

Selskapets organisering

BBL Datakompetanse AS er en norsk programvareleverandør med hovedkontor i Oslo som utvikler, drifter og støtter IKT-løsninger for boligbyggelag i Norge og utvikler og drifter «Boligbyggelagenes fordelsprogram» og «Totalforsikring for boligselskap». Selskapet har 64 ansatte. Selskapets aksjonærer består av totalt 38 forskjellige boligbyggelag i hele Norge, samt Norges Boligbyggelags Landsforbund.

Selskapets rutiner i arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Selskapet støtter opp og jobber med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og forventer at leverandører gjør det samme. I arbeidet med åpenhetsloven jobbes det også med å innarbeide standard avtalevilkår som skal omhandle nevnte forventinger og stille krav som gjelder dette i fremtidige leverandøravtaler.
Arbeidet med åpenhetsloven er lagt til administrasjonen i selskapet, med daglig leder som ansvarlig for arbeidet. Selskapets arbeid med åpenhetsloven er forankret i selskapets styre. Det er etablert rutiner for å foreta aktsomhetsvurderinger av bedriftens leverandører, innhente informasjon fra disse og eventuell videre oppfølging ut over dette. Slike vurderinger skal gjøres før det inngås avtaler for kjøp av produkter og tjenester. Sentrale personer i selskapet som jobber med avtaleinngåelse og leverandørforbindelser er kjent med selskapets rutiner vedrørende åpenhetsloven. Selskapet er relativ lite og disse personer jobber derfor tett med hverandre, som er å anse som en fordel i arbeidet med åpenhetsloven. Det skal foretas vurderinger av risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold i leverandørkjeden, så vel som i egen bedrift, minst en gang i året. Ved inngåelse av nye avtaler skal dette også gjøres. Tiltak skal gjennomføres dersom det blir funnet nødvendig og det skal etterstrebes å velge leverandører med lavere risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dersom omstendighetene taler for det, for eksempel ved vesentlige endringer i virksomhetsområde, bransje eller endringer i leverandørkjeden hos en av selskapets leverandører, skal det foretas nye aktsomhetsvurderinger.

Selskapets aktsomhetsvurderinger og eventuelle tiltak

Gjennom våren 2023 har selskapet foretatt kartlegging og vurdering av egen leverandørkjede og utarbeidet rutiner og prosesser for etterlevelse av åpenhetsloven. Videre blir vurderingene oppdatert løpende, og eventuelle tiltak iverksatt, minimum 1 gang per år. Det vurderes at risikoen for at selskapet bidrar eller forårsaker, direkte eller gjennom underleverandører av egne leverandører, til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er lav. Relativt sett er leverandørlisten kort og består for det meste av større, velkjente selskapet som selv er omfattet av åpenhetsloven og/eller andre krav til oppfølging av tilsvarende forhold som er påkrevd av åpenhetsloven og derav har egne rutiner på området. I tillegg til at det jobbes med implementering av standard avtalevilkår som skal ta for seg temaet og stille krav og forventninger til våre leverandører, er det iht. selskapets påseplikt utført utvidet kontroll av selskapets leverandør av renholdstjenester. Det er i arbeidet med aktsomhetsvurderinger ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser og heller ikke noen vesentlig risiko for dette. Av denne grunn er det ikke blitt funnet hensiktsmessig å iverksette tiltak ut over det generelle arbeidet med åpenhetsloven som beskrevet i denne redegjørelsen. \n \n Dette dokumentet er godkjent og signert av styret i BBL Datakompetanse AS.